ک

م

پ

ظ

ف

ڪ


پ

پ

پ

پ

p

<

P

ٽ

I
م
ن
ظ
ب
م
A
9
9
س
س
م
پ
0
م
+
+
ا
0
آ
0
I
م
R
1
1
ڳ
م

 

ف

<

1

<

3

4

ف

 • ا
 • ا

 • پ
  ا
  ش

   

   

  ا

  پ

 • ل